O nás

Firma ELTEST, s.r.o. Praha je specializovaná na expertní, revizní, posudkovou a znaleckou činnost v oblasti elektrotechniky a navrhuje potřebná opatření k odstranění vadného stavu elektrického zařízení. K tomu využívá specialistů na provádění elektro revizí, znaleckých posudků, instruktáží, školení a montážních pracovníků. Úzce spolupracuje s příslušnými kontrolními organizacemi, státními orgány, exekutivou Hospodářské komory ČR, smírčími orgány, policií, soudy a Státními zastupitelstvími.

Odborná firma ELTEST s.r.o. Praha působí v revizní činnosti v oblasti veškerých elektroinstalací, včetně všech elektrospotřebičů, měření a regulace, ovládání vzduchotechniky, ovládání a regulace výměníkových stanic a elektrorevizí VN i VVN včetně transformátorů. Součástí činnosti firmy je i odstranění nalezených závad včetně výroby rozvaděčů.

Činnost byla zahájena již v roce 1990. Později se postupně rozšiřovala i na ostatní vyhrazená zařízení a výrobu rozvaděčů NN.

Firma je vedena v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze. Oddíl C, vložka 205.

Firma ELTEST s.r.o. Praha využívá k výkonu smluvně uzavřených služeb cca 20 odborníků a specialistů z oborů energetiky, elektrotechniky, revizí, ochrany zdraví při práci a požární ochrany budov. Všichni tito specialisté mají certifikované oprávnění k provádění všech těchto revizí a činností.

Zaměstnanci a spolupracovníci odborné firmy ELTEST s.r.o. Praha jsou vybíráni na základě nejpřísnějších odborných a morálních hledisek v příslušném oboru a jsou držiteli potřebných osvědčení, vydaných státními orgány nebo státem uznávanými institucemi pro svoji specializaci v profesi.

Své služby poskytujeme převážně dlouhodobě, na základě obchodní smlouvy o výkonu funkce (revizního technika nebo technika pro revize spotřebičů) nebo na základě smlouvy o kontrolní činnosti, Smlouvy o dílo, či jiné dohody.

Našich služeb trvale využívá řada státních institucí především v Praze a další dvě desítky firem vč. firem se zahraničním vlastníkem, hotely, bankovní domy, nemocnice, obchodní domy a výrobní provozy (viz Reference). V těchto firmách provádíme znalecké posudky, revize elektroinstalací, revize rozvodů NN i VN zařízení a elektrospotřebičů.

Jsme vybaveni moderní kancelářskou a výpočetní technikou a programovým vybavením. Za svou práci ručíme a plně na sebe přebíráme zodpovědnost za případnou škodu (pojištění z odpovědnosti), což garantujeme v obchodní smlouvě.

Soudně znalecké posudky v oblasti elektrotechniky.

Firma ELTEST,s.r.o. Praha je připravena v rámci krizového managementu řešit veškeré problémy v oblasti elektrotechniky a fotovoltaiky pomocí soudně znaleckých posudků.

Pomoc soudního znalce pro domácnosti a RD při neoprávněném (černém) odběru el. energie

Pokud vám byl ve vašem bytě nebo rodinném domě či chatě prokázán distributorem el. energie neoprávněný odběr elektřiny a výpočtem dle vyhl. 82/2011 Sb. určena náhrada škody ve výši až několik stovek tisíc korun, obraťte se na naše soudní znalce, kteří vám formou znaleckého posudku odhadnou skutečnou a tedy reálnou hodnotu výše škody z neoprávněného odběru, která však bude jen malou částí původně nárokované  sankční částky od distributora.

Odborný odhad provádíme porovnáním roční spotřeby el. energie před a roční spotřeby po nálezu NO. Takto odhadnutou náhradu škody ještě porovnáme s náklady na el. energii v obdobných bytových domech v české populaci dle Českého statistického úřadu. Sníženou částku Vám pak naši soudní znalci obhájí u kteréhokoliv soudu.

Tato nabídka platí pouze pro domácnosti v bytech nebo rodinných domech. Neplatí pro objekty s jakoukoliv výrobní nebo podnikatelskou činností.

Revize elektroinstalací, elektrospotřebičů, hromosvodů v sítích NN a revize VN včetně transformátorů.

Zajistíme profesionální provedení elektro revizí pro domácnosti a firmy. Pro svoji činnost máme veškerá potřebná oprávnění a dlouholetou praxi. Elektro revize Vám zajistíme ve velmi krátkém termínu. Pro více informací nás kontaktujte.