O nás

Firma ELTEST, s.r.o. Praha je specializovaná na expertní, revizní, posudkovou a znaleckou činnost v oblasti elektrotechniky a navrhuje potřebná opatření k odstranění vadného stavu elektrického zařízení. K tomu využívá specialistů na provádění elektro revizí, znaleckých posudků, instruktáží, školení a montážních pracovníků. Úzce spolupracuje s příslušnými kontrolními organizacemi, státními orgány, exekutivou Hospodářské komory ČR, smírčími orgány, policií, soudy a Státními zastupitelstvími.

Odborná firma ELTEST s.r.o. Praha působí v revizní činnosti v oblasti veškerých elektroinstalací, včetně všech elektrospotřebičů, měření a regulace, ovládání vzduchotechniky, ovládání a regulace výměníkových stanic a elektrorevizí VN i VVN včetně transformátorů. Součástí činnosti firmy je i odstranění nalezených závad včetně výroby rozvaděčů.

Činnost byla zahájena již v roce 1990. Později se postupně rozšiřovala i na ostatní vyhrazená zařízení a výrobu rozvaděčů NN.

Firma je vedena v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze. Oddíl C, vložka 205.

Firma ELTEST s.r.o. Praha využívá k výkonu smluvně uzavřených služeb cca 20 odborníků a specialistů z oborů energetiky, elektrotechniky, revizí, ochrany zdraví při práci a požární ochrany budov. Všichni tito specialisté mají certifikované oprávnění k provádění všech těchto revizí a činností.

Zaměstnanci a spolupracovníci odborné firmy ELTEST s.r.o. Praha jsou vybíráni na základě nejpřísnějších odborných a morálních hledisek v příslušném oboru a jsou držiteli potřebných osvědčení, vydaných státními orgány nebo státem uznávanými institucemi pro svoji specializaci v profesi.

Své služby poskytujeme převážně dlouhodobě, na základě obchodní smlouvy o výkonu funkce (revizního technika nebo technika pro revize spotřebičů) nebo na základě smlouvy o kontrolní činnosti, Smlouvy o dílo, či jiné dohody.

Našich služeb trvale využívá řada státních institucí především v Praze a další dvě desítky firem vč. firem se zahraničním vlastníkem, hotely, bankovní domy, nemocnice, obchodní domy a výrobní provozy (viz Reference). V těchto firmách provádíme znalecké posudky, revize elektroinstalací, revize rozvodů NN i VN zařízení a elektrospotřebičů.

Jsme vybaveni moderní kancelářskou a výpočetní technikou a programovým vybavením. Za svou práci ručíme a plně na sebe přebíráme zodpovědnost za případnou škodu (pojištění z odpovědnosti), což garantujeme v obchodní smlouvě.

Soudně znalecké posudky v oblasti elektrotechniky.

Firma ELTEST,s.r.o. Praha je připravena v rámci krizového managementu řešit veškeré problémy v oblasti elektrotechniky a fotovoltaiky pomocí soudně znaleckých posudků.

Pomoc soudního znalce pro domácnosti a RD při neoprávněném (černém) odběru el. energie

Pokud vám byl ve vašem bytě nebo rodinném domě či chatě prokázán distributorem el. energie neoprávněný odběr elektřiny a výpočtem dle vyhl. 82/2011 Sb. určena náhrada škody ve výši až několik stovek tisíc korun, obraťte se na naše soudní znalce, kteří vám formou znaleckého posudku odhadnou skutečnou a tedy reálnou hodnotu výše škody z neoprávněného odběru, která však bude jen malou částí původně nárokované  sankční částky od distributora.

Odborný odhad provádíme porovnáním roční spotřeby el. energie před a roční spotřeby po nálezu NO. Takto odhadnutou náhradu škody ještě porovnáme s náklady na el. energii v obdobných bytových domech v české populaci dle Českého statistického úřadu. Sníženou částku Vám pak naši soudní znalci obhájí u kteréhokoliv soudu.

Tato nabídka platí pouze pro domácnosti v bytech nebo rodinných domech. Neplatí pro objekty s jakoukoliv výrobní nebo podnikatelskou činností.

Revize elektroinstalací, elektrospotřebičů, hromosvodů v sítích NN a revize VN včetně transformátorů.

Zajistíme profesionální provedení elektro revizí pro domácnosti a firmy. Pro svoji činnost máme veškerá potřebná oprávnění a dlouholetou praxi. Elektro revize Vám zajistíme ve velmi krátkém termínu. Pro více informací nás kontaktujte.

What do you think sets your CBD products apart from the competition?

What sets our CBD premium jane products apart from the competition is the quality of our hemp oil. We only use premium grade ingredients, which means our oil is sustainably sourced and contains no harmful chemicals or pesticides. Our products are also third-party lab tested for potency and purity, so you can be sure you’re getting the exact amount of CBD that’s listed on the label. Plus, our customer service team is available 24/7 to answer any questions you may have about using CBD. Try our products today and see the difference for yourself!

What are the benefits of CBD Immunity?

CBD oil is a natural product derived from the hemp plant. It has been shown to have many potential health benefits, including reducing inflammation and pain, improving sleep, and alleviating anxiety. CBD oil works by interacting with the body’s endocannabinoid system, which helps to regulate various functions such as mood, appetite, and sleep. Studies have shown that cbd immunity can help to improve symptoms of various conditions, including epilepsy, PTSD, and chronic pain.