Čestné prohlášení

Čestné prohlášení dodavatele

Ke dnešnímu dni prohlašujeme, že dodavatel ELTEST,s.r.o. Klivarova 356/3, 149 00, Praha 4, IČ 00553867 a dceřiná firma Březina – ELTEST, Klivarova 356/3, 149 00, Praha 4, IČ 10147578 ani jednatel těchto firem Bohuslav Březina

  • nebyl pravomocně odsouzen (dle § 53 odst.1 písm. a) a b)), viz výpis z evidence Rejstříku trestů,
    nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu (§ 53 odst. 1 písm. c),
  • není na jeho majetek prohlášen konkurs nebo návrh na prohlášení konkursu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku nebo vůči němu není povoleno vyrovnání nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů (§ 53 odst. 1 písm. d),
  • není v likvidaci (§ 53 odst. 1 písm. e),
  • nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky ve vztahu ke spotřební dani, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele (§ 53 odst. 1 písm. f),
  • nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele (§ 53 odst. 1 písm. g),
  • nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele (§ 53 odst. 1 písm. h),
  • nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů (§ 53 odst. 1 písm. i),
  • není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek (§53 odst. 1 písm. j.)

V Praze ……….

Bohuslav Březina – jednatel a soudní znalec
Ing. David Březina, MBA  – výkonný a projektový manažer ELTEST, s.r.o.

Klivarova 356/3, 149 00, Praha 4 – Háje
Tel: 272912333, GSM: 602353461, info@eltest.cz

Toto čestné prohlášení podáváme v souvislosti se soutěžemi dle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a požadavky zadavatelů výběrových řízení.