Revize hromosvodů LPS podle ČSN EN 62305-3 ed.2

Revize a údržba hromosvodů je jedna ze základních povinností provozovatele.

Po každém zásahu blesku je nutné provést revize hromosvodů a odstranění závad.

CENA revize hromosvodu se odvíjí od velikosti objektu-výšky,obvodu a členitosti střechy

Revize hromosvodu se musí provádět ve lhůtách daných v ČSN EN 62305-3 ed.2 Obvykle to bývá dva nebo čtyři roky. Vlastní revizi hromosvodu se skládá z vizuální prohlídky soustavy hromosvodu, zkoušky spojů a úplnosti soustavy. Potom následuje rozpojení zkušebních svorek a u zemniče je provedeno měření zemního odporu. Pokud vykazuje hodnoty vyšší než 15 Ohmů, posílí se příslušný zemnič, aby splňoval předepsaný odpor.

Pravidelná revize hromosvodu v předepsaných lhůtách Vám dává jistotu funkčnosti soustavy. Nerevidovaný objekt sice může mít hromosvod taky funkční,ale je zde paralela s automobilovou STK. Stane-li se autonehoda a vaše auto nemá platnou STK, pak je část viny na vás i když jste nehodu nezavinil. Totéž hromosvod bez revize. Stane-li se při zásahu bleskem pojistná událost, pojišťovna bude požadovat doklad o revizi hromosvodu. Prošlá revize je důvodem pro snížené nebo žádné plnění ze strany pojišťovny.

Hromosvod musí mít dle vyhlášky instalovány zejména ty budovy, kde opravdu existuje reálné nebezpečí a kde by mohl blesk ohrozit život a zdraví osob nebo způsobit značné majetkové škody. Jedná se například o činžovní domy, školské či zdravotnické budovy, průmyslové objekty, stavby převyšující okolí, postavené na návrší apod. Záleží na odpovědnosti každého z nás, zda na svém rodinném domě, chatě či chalupě nechá nainstalovat hromosvodní soustavu. Bezpečnost objektu Vám zajistí revize hromosvodu.

Samotný hromosvod je většinou konstruován především na ochranu budovy před poškozením bleskem a před vznikem požáru od blesku, v ochraně domácích spotřebičů nám však příliš nepomůže. Jak tedy máme chránit sebe a své elektrické a elektronické přístroje před poškozením během bouřky? Vedle hromosvodů – což je vnější ochrana – existuje i vnitřní složka ochrany proti atmosférické elektřině – bezpečnost Vám zajistí revize hromosvodu a revize elektroinstalace.

LHŮTY PRAVIDELNÝCH REVIZÍ HROMOSVODŮ PODLE ČSN EN 602305

Pořadové číslo Druh objektu Revizní lhůty v rocích Přiřazení dle ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-51
1 Objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3 2 BE2, BE3, CA2
2* Ostatní 4 Všechny kromě BE2, BE3, CA2

*A vždy ihned po zásahu bleskem.