Revize el. zařízení a instalací

1.11.2018

Příprava TNI 33 1500 Revize elektrických zařízení a instalací – Komentář k ČSN 33 1500 a k ČSN 33 2000-6-61 ed.2
K připravované technické informaci je vhodné uvést několik základních údajů, které ozřejmí, proč byla uvedená norma zpracována a proč se jejím správným uplatněním zabýváme nejen u nás ale i v ostatních evropských zemích, dále pak vztahy k ostatním předpisům a konečně cíle revize, její zařazení ve vztahu k ostatní elektrotechnické činnosti i o druzích zařízení, na nichž se revize provádějí, podle náročnosti revizí.

Úvodem je vhodné si připomenout, jaké je zařazení a postavení této normy v hierarchii předpisů ČR. Musíme si uvědomit, že nutnost provádění revizí a kontrol, a to nejen elektrických, ale i dalších zařízení, která se dlouhou dobu provozují a mohou nahodilou poruchou ohrozit bezpečnost nebo i život obsluhy i osob nezúčastněných, není výdobytkem posední doby, ani jenom našich zemí, ale že se v rámci vyspělých zemí uplatňuje v podstatě od dob, kdy se taková technická zařízení užívají.

To je dokumentováno i tím, že známá, i když nepříliš průrazně uplatňovaná vyhláška č. 48/1982 Sb., ve které je povinnost provádění revizí a kontrol technických zařízení zakotvena, nahradila i velmi staré předpisy z poloviny devatenáctého století, které v tehdejším Československu platily bez ohledu na změny vlád a společenských zřízení. Dokonce slovo „revize“ bylo v souvislosti s elektrickými zařízeními uvedeno v německých elektrotechnických předpisech již koncem devatenáctého století (pro udržení řádného stavu elektrických zařízení je třeba provádět pravidelné revize) v předpisech ESČ se toto slovo objevuje od roku 1923 v souvislosti s revizemi elektrických zařízení divadel. Nejprve se nám slovo revize objevuje v souvislosti s prováděním pravidelných revizí, tedy pravidelného ověřování stavu elektrických zařízení, a to na různých místech elektrotechnických předpisů – výchozí revize tehdy známy nebyly – užívalo se termínu přejímací zkoušky – a teprve po válce se systém provádění revizí – výchozích a pravidelných, vymezuje jedinou normou ČSN ESČ 170-1950.
Z tohoto stručného výčtu vidíme, že nutnost provádění kontrol, revizí a údržby elektrických zařízení elektrických zařízení zde byla již od počátků praktického využívání elektřiny.

Provádění revizí v kontextu technické praxe

Revizní činnost na elektrických zařízeních organicky zapadá do kontextu výrobních, dodavatelských a provozních činností. To je zvláště patrné v návaznosti na zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění i v návaznosti na nařízení vlády, kterými se uvedený zákon uplatňuje pro jednotlivé druhy výrobků, tedy i elektrických zařízení (nařízení vlády č. 17/2003 Sb. a další). V zásadě výrobce ručí za to, že jeho výrobek je bezpečný. Nemůže však ručit za to, že i sestava výrobků, tak jak je smontována, instalována a používána bude i nadále bezpečná. Tady vstupují do hry kromě výrobce ještě projektant, montážní firma a během užívání elektrického zařízení (elektrické instalace) v neposlední řadě i uživatel a s ním i soubor řady vnějších vlivů, které na elektrické zařízení v naprosté většině případů nepříznivě působí.

Není tedy divu, že se nadále věnuje pozornost kontrolám, tj. ověřování (verification) elektrického zařízení, zejména pak elektrických instalací, kterému my, u nás v České republice, shodou okolností a v důsledku historického vývoje říkáme revize. Přitom právě u nás došlo i k dalšímu průvodnímu rozdělení. Nad prověřováním elektrotechnických výrobků bdí zkušebny (pro většinu oblastí elektrotechniky je to EZÚ – Elektrotechnický zkušební ústav) provádění revizí elektrických zařízení zastřešuje odborný dozor – pro většinu aplikací představovaný a vedený ČÚBP (Českým úřadem bezpečnosti práce). Přitom je vhodné si uvědomit, že odborný dozor si hlídá (nebudeme hodnotit jakým způsobem) kvalifikace revizních techniků, jak je stanoveno ve vyhlášce č. 50/1978 Sb. v podstatě teprve nyní nás v této otázce dohání svět a Evropa, když se do mezinárodní a evropské normy doplnilo, že revizi musí provádět osoby znalé k provádění revizí kvalifikované.

Základní normou pro provádění revizí elektrických zařízení zůstává i nadále ČSN 33 1500:1990 Revize elektrických zařízení, která byla zpracována koncem osmdesátých let minulého století a která shrnula požadavky do té doby platných norem pro revize elektrických zařízení. I když ČSN 33 1500 Revize elektrických zařízení chápeme z hlediska technického, tj. jako normu stanovující požadavky na to, jak musí být elektrické (technické) zařízeni zabezpečováno revizemi a kontrolami, není možné ji chápat bez širších souvislostí. Tyto souvislosti jsou představované:

* 1. vztahy obchodními (dříve dodavatelsko-odběratelskými) při prodávání elektrického zařízeni odběrateli,
* 2. obecnými požadavky na bezpečnost zařízení,
* 3. vztahy provozovatele k provozovanému zařízení (co nejlepší využitelnost zařízení),
* 4. vztahy obsluhy k provozovanému zařízení (bezpečný provoz),
* 5. vztahy pracovníků zajišťujících kontrolu a údržbu zařízeni k provozovateli, k orgánům technického dozoru i k samotnému zařízení.

Pokud jde o obchodní vztahy spojené s dodáváním elektrických zařízení, platil pro ně v době tvorby normy Hospodářský zákoník, dnes pro ně platí Obchodní zákoník. Podle Obchodního zákoníku (zákon 6. 513/1991 $b.. kterým se od l. l. 1992 zrušil hospodářský zákoník č. 109/1964 Sb. se všemi změnami a doplňky) je prodávající povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení, jež určuje smlouva, popř. v jakosti a provedení, jež se hodí pro účel stanovený ve smlouvě, nebo není-li tento účel ve smlouvě stanoven, pro účel, k němuž se takové zboží zpravidla používá. Kupující je zase povinen prohlédnout zboží podle možnosti co nejdříve po převzetí. Z těchto důvodů je třeba dodávané zboží kontrolovat. Způsob kontroly záleží na charakteru zboží.

Přitom kontrola musí respektovat obecné požadavky na bezpečnost zařízení. Je nutno respektovat vyhlášku ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a podle níž mohou být stroje a technická zařízení uvedeny do provozu, jen odpovídají-li příslušným předpisům a po provedení předepsaných kontrol, zkoušek a revizí.