Elektro revizní činnost ve vazbě na nové předpisy

1.11.2018

Elektro Revizní činnost ve vazbě na nové předpisy

Co by tedy měla revize obsahovat? Definice, identifikace revizního technika, přesné označení předmětu revize a jeho umístění, použité podklady pro zpracování revize, protokol o určení vnějších vlivů, hodnocení ochran podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2, soupis použitých měřících přístrojů …

Co by teda měla elektro revize obsahovat

Provádění revizí na vyhrazených elektrických zařízeních stále předepisuje zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce v platném znění. Tento zákon také předepisuje, že organizace a podnikající fyzické osoby zajistí při uvádění do provozu a při provozování vyhrazených technických zařízení bezpečnostní opatření a provedení prohlídek, revizí a zkoušek ve stanovených případech.

Základní národní normou nadále zůstává norma ČSN 33 1500 (1991-06-01) se změnami 1/96; Z2/2000 a Z3/2004. Tuto normu dále rozpracovává ČSN 33 2000-6-61 (1994-03-01 až 2005-10-01) v novém vydání ČSN 33 2000-6-61 ed. 2 (2004-05-01).

Jaké změny nás tedy v brzké době čekají (v době aktivu již snad bude vše vydáno).

V prvé řadě se jedná o vydání nové ČSN 33 2000-6 (předpokládaná účinnost od 2007-10-01 se souběžnou platností s ČSN 33 2000-6-61 ed. 2 do 2009-09-01).

Do normy ČSN 33 2000-6-61 ed. 2:2004, byla ke kapitole 61 pro výchozí revize doplněna kompletní kapitola 62 pro pravidelné revize. V nové kapitole se uvádějí rámcové podmínky zkoušek a zajištění bezpečnosti při jejich provádění. V oddíle věnovaném lhůtám pravidelných revizí se stanovení maximálních lhůt ponechává na národní předpisy. Upozorňuje se na potřebu kratších lhůt v případě působení nepříznivých vnějších vlivů. Obě dvě kapitoly, tj. kapitola 61 pro výchozí i kapitola 62 pro pravidelné revize obsahují oddíl obsahující požadavky na vypracování zprávy o revizi – v kapitole 61 o výchozí revizi, v kapitole 62 o pravidelné revizi.

The last mentioned would actually be to benefit from a resume net theme. Discuss what you would like to articulate. Unique suggestions and swift aid within our Customs Essay Composing.
Quite simply, it’s a prelude to your own personal judgment. Fairly simply, as opposed to writing the essay, consider discussing the article. Benefit from your imagination inside your right responses.

By impulse, I began to generate a sketch because of this particular essay papertyper.net. Do not make an effort to do a lot of within the benefits. Search on your own essay name.
As an outcome of this, it is vital that you present your finest in writing one.

V normě se z některých ustanovení, která původně byla do předchozí normy doplněna jako ustanovení národní, stala ustanovení mezinárodně platná (pořadí fází, měření izolace při aplikaci přepěťových ochran, uplatnění měřicích přístrojů odpovídajících souboru IEC 61557). Upřesnilo se ověřování podmínek ochrany automatickým odpojením od zdroje. V souladu s IEC 60364-4-41 (zavedenou jako ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 oficiálně vydaná v průběhu měsíce srpna – viz věstník ÚNMZ číslo 8/2007) je možno impedanci poruchové smyčky měřit i pro ověření podmínek odpojení v síti TT. Doplněn je i postup ověření úbytku napětí.

Přílohy normy byly rovněž významně doplněny. Byly rozšířeny a podle nových poznatků upraveny původní přílohy a především byly doplněny nové významné a obsažné přílohy. V rámci již existujících příloh byly zpřesněny metody měření izolačního odporu podlahy a stěn, a pokud se týká měření ochranných opatření pro ochranu automatickým odpojením, tak se doplnily nové metody měření impedance poruchové smyčky i odporu zemní smyčky, kterou je možno do značné míry nahradit i měření odporu samostatného zemniče. Nově je definována a popsána metoda měření pomocí proudových kleští. Nově byly doplněny přílohy pro odhad úbytku napětí, pro použití starých zařízení v nových instalacích a dále pak přílohy týkající se formální stránky revizí, především domovních instalací, které byly do normy převzaty z již zrušené evropské specifikace ES 59009. Jedná se o vzory pro zpracování revizní zprávy, a to popis instalace, formulář samotné revize, příklady položek, které se kontrolují a tabulka obvodů a položek, které se u nich měří nebo zjišťují. Formuláře jsou samozřejmě informativní a mají pouze navést revizní techniky do nových předpisů.

S touto novou normou se musí vypořádat i stávající normy na revize, byla tedy vydána Změna Z1 ČSN 33 2000-6-61 ed. 2 a Změna Z4 ČSN 33 1500.

Co by tedy měla revize obsahovat

Neexistuje konkrétní vzor revizní zprávy, je dán pouze obsahový rozsah a nově zařazená informativní tabulka co má revize splňovat. Toto lze shrnout do následujících bodů.

1. Definice revize (verification)
všechna opatření, kterými se ověřuje shoda hotové elektrické instalace s příslušnými požadavky IEC 60364

  •  revize výchozí
  • revize pravidelná
  • revize mimořádná (prováděna mimo řádné termíny, nebo pokud není k dispozici předchozí zpráva a je třeba instalaci přezkoumat podrobněji)

prohlídka (inspection) přezkoumání elektrické instalace s využitím všech smyslů a veškerého důvtipu, aby se zjistilo, zda je tato instalace řádně provedena

zkoušení (testing) realizace opatření, s jejichž pomocí se ověřuje účinnost elektrické instalace

2. Nadále zůstává identifikace revizního technika – jméno, adresa, evidenční číslo osvědčení RT, případně i evidenční číslo oprávnění RT, případně podnik. Na mnoha revizních zprávách se stále objevuje pouze „rozklepané“ razítko, přes které je nečitelný podpis a revizní technik, se tak stává tvůrcem anonymem s pochybným rozsahem osvědčení.

3. Na revizní zprávě je nutné jednoznačně uvést přesné označení předmětu revize a jeho umístění. (plná adresa, název a umístění elektrického zařízení, případně další identifikující data). Stále se objevují univerzální revize platné v celé EU (přívod k výtahu – blok C). Neudána ani firma, ani město a ani stát.

Vymezení rozsahu revidovaného elektrického zařízení je tedy velice důležité a musí odpovídat skutečnému provedení elektrického zařízení. Provedené práce mají odpovídat dokumentaci skutečného provedení. Pokud je prováděna revize pouze na část zařízení, je vhodné jednoznačně uvést, na která zařízení se předmětná revize vztahuje a na která se nevztahuje, aby nedošlo k omylu ze strany odběratele revize.

U výchozích revizí je dobré uvádět název a adresu dodavatele montážních prací, evidenční číslo jeho oprávnění ve smyslu § 6c zákona číslo 174/68 Sb. v platném znění. Nemůže pak docházet k omylům, že revizní technik nevěděl, že si instalaci prováděl sám stavebník, neelektrikář protože jsou to jen dva dráty a to umí natáhnout každý.

4.

Použité podklady pro zpracování revize – článek 4, ČSN 33 1500.

Dokumentace elektrického zařízení odpovídající skutečnému provedení (kdo vypracoval, číslo paré ze dne, kdo provedl změny v dokumentaci včetně výkresů uvedených v soupisu dokumentace, uvedenou dokumentaci jsem případně parafoval apod.) Mnohdy se stává, že při prvním otočení předložené projektové dokumentace zjistíte, že jste v jiném objektu a při druhém otočení i v jiném městě.

Na tuto část navazuje vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Zde je jednoznačně stanoveno, co má obsahovat projektová dokumentace.

5. Z dalších dokladů se uvádí protokol o určení vnějších vlivů, doklady o provedení revizí jednotlivých částí elektrického zařízení, doklady o provedených zkouškách jednotlivých částí elektrických zařízení, záznamy o kontrolách, o předchozích revizích, zkouškách a měřeních provedených na elektrickém zařízení před jeho uvedením do provozu, zápisy ve stavebním deníku o stavu zemnící soustavy, uložení kabelů, jak jsou u výbuchu zasypány kabelové šachty, provedení kabelových spojek a jejich zakreslení do dokumentace, číslo stavebního deníku případně stranu zápisu, osvědčení, protokol o kusových zkouškách výrobců, záznamy o provedených opatřeních a kontrolách, odstranění závad, místo uložení výše uvedených písemných dokladů atd. Není vhodné uvádět, že předložené doklady jsou nedílnou součástí revize, pokud je nelze s revizí neoddělitelně spojit.

6. Novému přístupu rovněž podléhá hodnocení ochran podle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2

Změny vyplynuly ze změn celkové koncepce v požadavcích na ochranu před úrazem elektrickým proudem, jak jsou vyjádřeny základní normou bezpečnosti IEC 61140 zavedenou do české normalizační soustavy jako evropská norma ČSN EN 61140 ed. 2. Norma již užívá novou terminologii zavedenou IEC 61140 a její českou verzí ČSN EN 61140 ed. 2. Z normy jsou vypuštěny požadavky na zařízení a instalace vysokého napětí, protože ty jsou obsaženy již v ČSN 33 3201 založené na evropském harmonizačním dokumentu HD 637 S1:1999. Vlastní požadavky normy jsou oproti předchozímu vydání podstatně zjednodušeny, protože norma se již nezabývá základními požadavky na ochranu před úrazem elektrickým proudem, které jsou společné jak pro elektrické instalace a sítě, tak pro elektrická zařízení – tuto úlohu převzala výše uvedená norma IEC 61140 – ale stanoví pouze požadavky na provedení elektrických instalací tak, aby provoz zařízení, přístrojů a spotřebičů odpovídajících příslušným požadavkům bezpečnosti, která se připojí k instalaci podle této normy, byl bezpečný.

7. Z dalších kapitol lze připomenout:
– Soupis použitých měřících přístrojů.
– Prohlídka revidovaného zařízení – rozváděčů, rozvodnic, přípojkových skříní, provedení rozvodů, připojovacích míst a na nich připojených zařízení, zásuvek, svítidel včetně zapojení, odbočnic, jak byla provedena kontrola upevnění použitých prvků a zařízení, míst připojení ochranných vodičů, uzemnění popř. jejich vývodů a napojení, zda průřezy použitých rozvodů a hodnoty jistících prvků odpovídají projektové dokumentaci včetně hodnot připojených spotřebičů a jejich štítkových údajů, zda použité součásti zařízení byly správně voleny, zda ochranné vodiče, uzemňovací přívody a vodiče pro pospojení a uvedení na stejný potenciál odpovídají požadovanému průřezu, zda jsou správně položeny, zda místa spojení jsou zajištěna proti samovolnému uvolnění a chráněna proti korozi, zda nejsou zaměněny ochranné a střední vodiče, je dodrženo značení atd.
– Provedená měření a zkoušky a jejich výsledky
– Kontrola zkoušek a naměřených hodnot s prováděným výpočtem. Nedílnou součástí revize musí být vyhodnocení provedených měření a zkoušek.
– Zjištěné neshody. Uvádět konkrétní neshody včetně označení normy, vyhlášky, zákona.
– Celkový posudek musí být vždy jednoznačný – zařízení je nebo není schopno bezpečného provozu. Bezpečnost nelze podmiňovat.
– Revize byla zahájena a ukončena dne, případně kdy a komu byla předána. Uvádět vždy konkrétní datum a ne jen měsíc a rok.
– Revize byla vypracována dne.
– Počet listů revizní zprávy, počet kopií a podpis revizního technika.