Bezpečí zajistí elektro revize

1.11.2018

Moderní domácnost plná elektrospotřebičů, ale také trendově zařízené pracoviště se všemi výdobytky v oblasti výpočetní techniky z poslední doby, které nám značně usnadní a urychlí práci – to je diktát 21. století. Jen málokdo z nás, kteří jsme se s tím vším, co naše civilizace produkuje, alespoň trochu skamarádili, se takovým technickým pomocníkům bude bránit. Práva na snadnější život s sebou však nesou také povinnosti, jimž vévodí jedna zásadní, a sice pravidelná revize elektroinstalace.
Nutnost pravidelně kontrolovat rozvody elektřiny není žádnou žhavou novinkou ani výmyslem poslední doby, přestože s přibývajícími zařízeními, která jsou v našich domácnostech i kancelářích napájena z elektrické sítě, se význam takových revizí ještě prohloubil. V zemích na západ od našich hranic jsou podobné kontroly samozřejmostí už od dob, kdy se různé elektrospotřebiče a zařízení, spadající do okruhu výpočetní techniky, začala v domácnostech a různých provozovnách užívat.
Možná vás napadá otázka, proč rozvody elektřiny kontrolovat, když jste například nedávno kompletně zrekonstruovali byt a žádný ze spotřebičů, které jsou z elektrické sítě napájeny, není starší jednoho roku? Odpověď je nasnadě; přestože výrobce může deklarovat, že právě jeho výrobek je bezpečný, nikdo už nemůže ručit za to, že i konečná sestava všech výrobků napojených do vašeho rozvodu elektřiny se bude chovat tak, aby tím nebyl ohrožen váš majetek, v horším případě i vaše zdraví. Proto byste měli se stejnou pravidelností, s jakou si například necháváte umýt nádobí v myčce, povolat alespoň jednou ročně do služby nezávislého revizního technika, který posoudí a zkontroluje správnou funkčnost celé elektroinstalace v souladu s požadavky a doporučeními, jež vyplývají z příslušných norem a nařízení.

Pravidelné kontroly elektrické sítě by měly být v domácnostech samozřejmostí, v provozech různých společností jsou však přímo nutností. Pokud by v takovém případě nebyla splněna povinnost zajišťovat revize elektrických spotřebičů v pravidelných lhůtách, hrozí provozovatelům takové sítě nejen citelné pokuty, které se mohou vyšplhat až do výše jednoho milionu korun, ale automaticky na ně spadá veškerá odpovědnost například za všechny úrazy nebo požáry, jež na takovém pracovišti vzniknou. A co více, při neplatné revizi se může stát, že škodu, kterou způsobil například požár, pojišťovna neuhradí. Dojde-li při podobné nehodě k úrazu zaměstnance, orgány činné v trestním řízení zpravidla takový incident posoudí jako trestný čin a mohou jej kvalifikovat pro příklad jako zranění či úmrtí z nedbalosti.

S pravidelnými elektro revizními prohlídkami získáte

nejen klidné spaní, ale i přehledně zpracovanou evidenci všech vašich spotřebičů. Každý revidovaný přístroj bude navíc označen čárovým kódem, jenž může sloužit i pro potřeby další evidence v rámci každé společnosti. Tím, že úkol zajistit odbornou kontrolu elektrické sítě svěříte do rukou specializované společnosti, pro vás hlavní starost související se zabezpečením bezpečnosti na pracovišti odpadá. Získáte tím jasnou a přehlednou evidenci pro kontrolní orgány bezpečnosti práce, přehledně zpracované revizní protokoly v „papírové“ i elektronické formě, termíny dalších revizí a kontrol za vás přitom ohlídají sami specialisté.